Generelt om uddannelsesvejledning

Samtaler
Alle elever skal minimum have én samtale i løbet af et skoleår: - samtalerne kan foregå individuelt eller i grupper.

Projektopgaven og Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Fælles retningslinier
Formålet med Projektopgaven og Obligatorisk Selvvalgt Opgave er at styrke projektopgaveformen og give den enkelte elev mulighed for fordybelse i tværgående problemstillinger.

Det endelige produkt skal som et minimum foreligge i en skriftlig opgave, der fremlægges. Udover opgaven kan man efter eget ønske supplere med andre præsentationsformer. Der vil løbende være mulighed for vejledning med den lærer, der er tilknyttet.

Projektopgaven og den obligatoriske selvvalgt opgave bedømmes ved en skriftlig udtalelse. Denne vedlægges prøvebeviset. I den skriftlige udtalelse bliver der lagt vægt på arbejdsproces, produkt, fagligt indhold, fremlæggelse, informationssøgning og prioritering af fagligt stof blive vurderet. Den samlede vurdering vil endvidere blive udtrykt gennem én samlet karakter, hvis dette ønskes.

Retningslinier for Projektopgaven i 9.klasse
Der er mulighed for at arbejde selvstændigt såvel som gruppeorienteret. Overskriften for Projektopgaven er givet på forhånd, og det er så den enkelte elevs opgave at formulere delemner og problemstillinger, der ønskes belyst.

Retningslinier for Obligatorisk Selvvalgt Opgave i 10.klasse
Det er et krav, at alle 10.klasses elever skal aflevere og få godkendt en selvstændig Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Opgaven skal munde ud i et selvstændigt produkt. I arbejdsforløbet er det dog tilladt at samarbejde med andre opgaveskrivere, som skriver indenfor samme emneområde. Opgaven skal tage sit udspring i den enkelte elevs uddannelsesplan.

Vejledning efter endt efterskoleophold

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
Dit lokale UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) får, efter endt efterskoleophold, tilsendt oplysning om din fremtidige uddannelses-plan.

Fortsætter du i en ungdomsuddannelse varetages vejledningen af din uddannelsesinstitution.

Hvis du ikke umiddelbart skal i uddannelse efter opholdet hos os, vil UU indtil dit 19. år følge dig og kontakte dig med råd og vejledning indenfor uddannelse og job.

Du er velkommen til, inden dit 25. år, at henvende dig hos dit lokale UU og få vejledning om uddannelse og job.

Samsø Efterskoles skolevejledning har til formål at sikre, at alle skolens elever har mulighed for at modtage organiseret og kvalificeret vejledning i valget af ungdomsuddannelse og efterfølgende erhverv. Vejledningen skal stå mål med den vejledning, der ydes i Folkeskolen og på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og som er beskrevet ved vejledningsreformen af 01.08.2004.

 

For at downloade studievalgsportfolio skal du klikke her